#234853
shani
מנהל בפורום

שלום

חב\' אינפרטק מתמחה בגילו כל סוגי הנזילות וכשלים
בטכנולוגיות מתקדמות. מומחי החב\' מגלים את מקור
הנזילה בקיר בטכנולוגיות מתקדמות. ובכך מקטינים
את ההרס בקירות וברצפות למינימום ההכרחי.
חב\' אינפרטק מגלה נזילות תת-קרקעיות, מיפוי תשתיות
לפני בניה ומונעת הרס מיותר של כבלים וצנרות תת-
קרקעיות . העלולות לשתק שכונה שלמה ולהותיר את
התושבים ללא מים עקב פגיעה בצינור ראשי של דחפור
שעלה על השטח כדי לחפור יסודות.
כמו כן מומחי החב\' מגלים מקורות רטיבות של חדרים
שמכוסים בסימני רטיבות ואיש אינו יודע מה מקורם